ემზადება თუ არა მამუკა ხაზარაძე პოლიტიკისთვის და რას ნიშნავს მისი მესიჯები?!

ავ­ტო­რი გი­ორ­გი კვი­ტაშ­ვი­ლი
18:55 02.02.2019
მა­მუ­კა ხა­ზა­რა­ძის "თი­ბი­სი ბან­კი­დან" წას­ვლამ (გა­დად­გა სა­მეთ­ვალ­ყუ­რეო საბ­ჭოს თავ­მჯდო­მა­რის თა­ნამ­დე­ბო­ბი­დან, თუმ­ცა აქ­ცი­ო­ნე­რად რჩე­ბა) შე­საძ­ლოა, ერთი შე­ხედ­ვით, და­ტო­ვოს შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა, რომ ბიზ­ნეს­მე­ბი „გა­ა­ჩე­რეს“. თუმ­ცა, ვფიქ­რობ, ასე არ არის - აი, ანაკ­ლი­ის კონ­სორ­ცი­უ­მი რომ და­ე­ტო­ვე­ბი­ნა ხა­ზა­რა­ძეს, მა­შინ შეგ­ვეძ­ლო გვეთ­ქვა, რომ ბან­კირ­მა უკან და­ი­ხია და მი­ი­ღო ის წი­ნა­და­დე­ბა, რა­საც მე­სი­ჯე­ბის სა­ხით პრო­კუ­რა­ტუ­რა და ეროვ­ნუ­ლი ბან­კი პერ­მა­ნენ­ტუ­ლად უგ­ზავ­ნიდ­ნენ.

თუმ­ცა, ყვე­ლა­ფერს თან­მიმ­დევ­რო­ბით მივ­ყვეთ. ბიზ­ნეს­მე­ნის 21 თე­ბერ­ვლის ფე­ის­ბუკპოს­ტში დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი თვა­ლი ყვე­ლა კი­თხვა­ზე მი­ი­ღებს პა­სუხს - ვის მი­იჩ­ნევს თა­ვად ხა­ზა­რა­ძე მის წი­ნა­აღ­მდეგ აგო­რე­ბუ­ლი კამ­პა­ნი­ის შემ­სრუ­ლებ­ლად, ვის დამ­კვე­თად და რა მი­ზა­ნი აქვს ამ კამ­პა­ნი­ას.

და­ვი­წყოთ შემ­სრუ­ლებ­ლით. ხა­ზა­რა­ძე წერს: „ბან­კი არ შე­იძ­ლე­ბა ხან­გრძლივ სა­სა­მარ­თლო და­ვა­ში იყოს თა­ვის რე­გუ­ლა­ტორ­თან( ეროვ­ნუ­ლი ბან­კი - ავტ.), მი­თუ­მე­ტეს, თუ ეს უკა­ნას­კნე­ლი არაა თა­ვი­სუ­ფა­ლი თა­ვის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებ­ში“.

ბიზ­ნეს­მე­ნის გან­ცხა­დე­ბის ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე მრავ­ლის­მე­ტყვე­ლი ეპი­ზო­დია შემ­დე­გი:

“სამ­წუ­ხა­როდ, არც ერთ სა­ხელ­მწი­ფო მო­ხე­ლეს არ გა­მო­უთ­ქვამს სურ­ვი­ლი, პრე­მი­ე­რის და მისი მი­ნის­ტრე­ბის ჩათ­ვლით, შეგ­ვხვედ­როდ­ნენ და პი­რა­დად და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლიყ­ვნენ ამ მე­ტად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი საქ­მით... მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ რა­მო­დე­ნი­მე მათ­განს პი­რა­დად მივ­წე­რე და შე­სა­ბა­მი­სი დო­კუ­მენ­ტე­ბიც გა­და­ვუგ­ზავ­ნე გა­საც­ნო­ბად, პა­სუ­ხი არა­ვის­გან მო­სუ­ლა. სა­მა­გი­ე­როდ მო­ვის­მი­ნე მათი ბევ­რი კო­მენ­ტა­რი სა­ჯა­რო სივ­რცე­ში. მე მივ­ხვდი, რომ მი­ზა­ნი ჩემი დის­კრე­დი­ტა­ცი­აა“.„თი­ბი­სი ბან­კის“ რე­ზო­ნან­სუ­ლი საქ­მი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ორი თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში რა­ტომ ვერ „მო­ი­ცა­ლეს“ პრე­მი­ერ­მა ან მი­ნის­ტრებ­მა რომ თუნ­დაც ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბის და­სა­ნა­ხად შეხ­ვედ­როდ­ნენ ხა­ზა­რა­ძეს?! იმი­ტომ ხომ არა, რომ პრე­მი­ერს და მი­ნის­ტრებს „ვი­ღაც“ გა­უბ­რაზ­დე­ბო­დათ?!

რაც შე­ე­ხე­ბა ხა­ზა­რა­ძის წი­ნა­აღ­მდეგ აგო­რე­ბუ­ლი კამ­პა­ნი­ის მთა­ვარ მი­ზანს. ბიზ­ნეს­მე­ნი წერს:“მე მთელ ჩემს ენერ­გი­ას ჩვე­ნი ქვეყ­ნის­თვის უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნეს - ანაკ­ლი­ის პრო­ექ­ტის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას მი­ვუ­ძღვნი. იმე­დია, დამ­ცალ­დე­ბა საქ­მის ბო­ლომ­დე მიყ­ვა­ნა“.

თუ კამ­პა­ნი­ის მი­ზა­ნი ანაკ­ლი­ის პორ­ტი­დან ხა­ზა­რა­ძის გა­ძე­ვე­ბაა, მას ნამ­დვი­ლად არ „და­აც­ლი­ან“. ბიზ­ნეს­მე­ნის ტაქ­ტი­კა გა­სა­გე­ბია - ჩა­მო­შორ­და ბანკს, რათა „თი­ბი­სის­თვის“ სა­მო­მავ­ლო დარ­ტყმე­ბი აე­ცი­ლე­ბი­ნა, მაგ­რამ არ თქვა უარი ანაკ­ლი­ა­ზე. შე­ვეც­დე­ბით, გა­ვა­კე­თოთ პროგ­ნო­ზი, თუ რა ტაქ­ტი­კით იმოქ­მე­დებს მო­მა­ვალ­ში პრო­კუ­რა­ტუ­რა. სა­ვა­რა­უ­დოდ, ის კვლავ გა­აგ­რძე­ლებს „ჩხვლე­ტებს“ (შავი პი­ა­რის მან­ქა­ნა კი ახა­ლი ძა­ლით და­ი­ქო­ქე­ბა) ხა­ზა­რა­ძის მი­სა­მარ­თით, რათა ამ­ჯე­რად მას ანაკ­ლი­ის კონ­სორ­ცი­უ­მის უცხო­ელ აქ­ცი­ო­ნე­რებ­თან შე­უქ­მნან უხერ­ხუ­ლო­ბა და აი­ძუ­ლონ, პრო­ექ­ტი და­ტო­ვოს. თუ ბიზ­ნეს­მე­ნი გა­ჯი­უტ­და, და­ი­წყე­ბენ მის და­კი­თხვა-გა­მო­კი­თხვებ­ზე ტა­რე­ბას და თუ „ზე­მო­დან“ მი­თი­თე­ბა მო­ვი­და, შე­საძ­ლოა, და­ა­კა­ვონ კი­დეც. თუ ხა­ზა­რა­ძე დარ­ჩა პა­სი­უ­რი თავ­დაც­ვის იმე­დად, დიდი ალ­ბა­თო­ბით, სა­ბო­ლოო ჯამ­ში, წა­ა­გებს.

ასეთ ვი­თა­რე­ბა­ში, სა­ვა­რა­უ­დოდ, ბიზ­ნეს­მე­ნის ეფექ­ტი­ა­ნი კონ­ტრნა­ბი­ჯი იქ­ნე­ბა ის, რა­საც კუ­ლუ­ა­რებ­ში ბოლო დროს უფრო ინ­ტენ­სი­უ­რად სა­უბ­რო­ბენ - მა­მუ­კა ხა­ზა­რა­ძის პო­ლი­ტი­კა­ში მოს­ვლა.

ბიზ­ნეს­მენს დიდი ფი­ნან­სუ­რი რე­სურ­სი აქვს პო­ლი­ტი­კუ­რი აქ­ტი­უ­რო­ბის­თვის. თუმ­ცა მისი მთა­ვა­რი პო­ლი­ტი­კუ­რი კო­ზი­რი შე­საძ­ლოა, სწო­რედ ანაკ­ლი­ის პორ­ტი გახ­დეს - თუ პირ­და­პირ იტყვის, რომ ხელს უშ­ლი­ან ქვეყ­ნის­თვის სტრა­ტე­გი­უ­ლი მნიშ­ვნე­ლო­ბის პრო­ექ­ტის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ში. არ უნდა დაგ­ვა­ვი­წყდეს, თუ რამ­ხე­ლა მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს ანაკ­ლი­ის პრო­ექტს აშშ-სთვის და და­სავ­ლე­თის სხვა ქვეყ­ნე­ბის­თვის - ასე რომ, შე­საძ­ლოა, პო­ლი­ტი­კა­ში მო­სულ ბან­კირს და­სავ­ლე­თი­დაც ჰქონ­დეს მხარ­და­ჭე­რა.

სწო­რი მე­სი­ჯე­ბით ხა­ზა­რა­ძეს შე­უძ­ლია თა­ვის ელექ­ტო­რა­ტად აქ­ცი­ოს ამომ­რჩევ­ლის ის ნა­წი­ლი, რომ­ლის­თვი­საც „ოც­ნე­ბაც“ მი­უ­ღე­ბე­ლია და „ნაც­მოძ­რა­ო­ბაც“. 2020 წლის შე­მოდ­გო­მამ­დე საკ­მა­რი­სი დროა პარ­ტი­ის შექ­მნის­თვი­საც, გუნ­დის შე­მოკ­რე­ბის­თვი­საც და პო­ლი­ტი­კურ არე­ნა­ზე დამ­კვიდ­რე­ბის­თვი­საც. თუმ­ცა...

თუ ხა­ზა­რა­ძემ პო­ლი­ტი­კა­ში მოს­ვლა გა­და­წყვი­ტა, ეს სა­გან­გა­შო სიგ­ნა­ლი იქ­ნე­ბა „ოც­ნე­ბის­თვის“ და სა­ვა­რა­უ­დოდ, სრუ­ლი­ად ახა­ლი ძა­ლით ჩა­ირ­თვე­ბა პრო­პა­გან­დის­ტუ­ლი მან­ქა­ნა. ვი­ხი­ლავთ და­უს­რუ­ლე­ბელ „სე­რი­ა­ლებს“ - რო­გორ ატყა­ვებ­და ხა­ზა­რა­ძის ბან­კი მო­ქა­ლა­ქე­ებს, ქო­ქო­ლა­ძის საქ­მეს, ბიზ­ნეს­მე­ნის კავ­ში­რებს სა­ა­კაშ­ვი­ლის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას­თან და ა.შ.

ვნა­ხოთ, ალ­ბათ, უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში გა­მოჩ­ნდე­ბა, არის თუ არა ამ ყვე­ლაფ­რის­თვის მზად ხა­ზა­რა­ძე.

რედაქტორის რჩევით
 
 
 

ეკა ბესელია: ილია ჩაჩიბაიამ სამეგრელოში ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გააკეთა – პროცესი დაიძრა [video]

ავტორი obieqtivi.net15:20 22.05.2012მედია-კავშირ „ობიექტივის“ პირდაპირ ეთერში, ჟურნალისტ ილია ჩაჩიბაიას საავტორო გადაცემაში, პოლიტიკური კოალიცია „ქართული ოცნების“ ერთ-ერთმა ლიდერმა ეკა ბესელიამ სამოქალაქო სოლიდარობის აუცულებლობაზე ისაუბრა.ბესელიამ გადაცემის...ბრალდებულ სერგო ჩაჩიბაიას სასამართლო პროცესზე გულის შეტევა დაემართა

17:06 09.04.2012პატიმრობაში მყოფი „თავისუფალი დემოკრატერბის“ წევრის, სერგო ჩაჩიბაიას სასამართლო პროცესი ბრალდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო გადაიდო. როგორც ჩაჩიბაიას ადვოკატმა შალვა შავგულიძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, ბრალდებულს...


რეპორტაჟი ჩაშლილი გეიაღლუმიდან [video]

ავტორი ნინო მიქიაშვილი16:47 17.05.2012თბილისის 51-ე საჯარო სკოლასთან შეკრება პირველის ნახევარზე დაიწყეს. ტაქსიდან ფერადი დროშებით ხელში ოთხი ახალგაზრდა გადმოვიდა. ბიჭს ყურზე საყურე და ხელში პლაკატი ეჭირა - “მეც გეი ვარ“. ვინ ხართ-მეთქი ვკითხე და ორგანიზაცია...


ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღისადმი მიძღვნილ აქციაზე ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა

17:06 17.05.2012ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ აქციაზე, რომლის მონაწილეები, მათივე თქმით, ”არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანების მიმართ სიძულვილს” აპროტესტებენ, ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. აქციის მონაწილეები...


ირაკლი ალასანიამ საქართველოს მოსახლეობას დამოუკიდებლობის დღე ზუგდიდიდან მიულოცა

13:06 26.05.2012კოალიცია "ქართული ოცნების" ერთ–ერთმა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ საქართველოს მოსახლეობას დამოუკიდებლობის დღე ზუგდიდიდან მიულოცა. "მინდა მთელ საქართველოს მივულოცო დამოუკიდებლობის დღე. 26 მაისი არის სახელმწიფოებრივი ზეიმი", - განაცხადა მან.დღესვე,...53 სკოლის მოსწავლეების „მადლობა ბატონ ტარას შავშიშვილს!“ [video]

18:05 24.05.2012გუშინ, ინტერნეტსივრცეში, კერძოდ სოციალურ ქსელებზე გავრცელდა ვიდეორგოლი, რომელიც თბილისის 53-ე სკოლის მოსწავლეების მიერაა გადაღებული. ვიდეო ერთგვარი პოლიტიკური პერფორმანსია და როგორც საზოგადოების დიდი ნაწილი თვლის ის არსებულ სივრცეში,...ბაჩო ახალაია საცხოვრებლად ზუგდიდში გადადის და 150 000 დოლარად შეფასებულ 6 სახლს ყიდულობს

19:24 22.05.2012"ბაჩო ახალაია, ფაქტობრივად ზუგდიდში გადმოვიდა საცხოვრებლად. ყოველ ღამეს ბაჩო ახალაია ზის რესტორანში - ან "დიარონში" ან "მენძელში" ან "დარიალში", თვრება და მერე იწყებს ოპოზიციის გინებას. შეშინებული მიმტანები ვერ მიდიან ბაჩო ახალაიასთან,...მოსკოვში გენერალი რომან დუმბაძე მოკლეს [video]

მოსკოვში საქართველოს შეიარაღებული ძალების ყოფილი გენერალი, ბათუმის 25-ე ბრიგადის ექსმეთაური რომან დუმბაძე მოკლეს. რუსული მედიის ცნობით, დუმბაძე საკუთარ სახლთან ახლოს, რუბლოვსკაიას გზატკეცილზე, მოტოციკლიდან დაცხრილეს. დამნაშავეები შემთხვევის ადგილიდან...„შავფაროსნებმა“ და სტუდენტებმა ხელისუფლებას ვადა 31 მაისამდე მისცეს

ავტორი ნინო მიქიაშვილი13:06 05.05.2012დავით-გარეჯის დასაცავად გამართულ მსვლელობაში ორი ათასზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. მათ შორის 90% სტუდენტები იყვნენ. ასი ათასიან მსვლელობასაც შეშურდებოდა ის მუხტი, რომლითაც მანიფესტანტებმა გაიარეს გზა ვაკის...„ქართული ოცნების“ ხობის ოფისის ხელმძღვანელზე თავდასხმა განხორციელდა [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა, ხობიდან16:33 20.05.2012კოალიცია „ქართული ოცნების“ ხობის ოფისის ხელმძღვანელს, მამუკა ქარდავას თავს ოთხი უცხო მამაკაცი დაესხა. ინციდენტი სოფელ ნოჯიხევთან წუხელ, ღამის 2 საათისთვის მაშინ მოხდა, როცა ქარდავა ხობის ცენტრში მდებარე კოალიციის...

ნანული ვახანია: მკვლელებო! ნუ ფიქრობთ, რომ შეგრჩებათ, წყეულიმც იყავით!

ავტორი ილია ჩაჩიბაია22:58 30.05.2012საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ადგილობრივი საბჭოს გადაწყვეტილება, პოლიტპატიმარ ვლადიმერ ვახანიასთვის ვადაზე ადრე გათავისუფლებაზე უარის გამოცხადების თაობაზე, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში...ირაკლი ალასანიამ ზუგდიდში მოძრაობის ახალი წარმომადგენელი წარადგინა

15:06 25.05.2012ირაკლი ალასანიამ "ქართული ოცნების" სამეგრელოს ოფისის ახალი ხელმძღვანელი წარადგინა, რეგიონულ ორგანიზაციას მერაბ ქვარაია უხელმძღვენელებს. ამ პოსტზე ის სერგო ჩაჩიბაიას შეცვლის, რომელსაც კვლავ პატიმრობაში იმყოფება.პრესკონფერენციაზე ალასანიამ...„ვერ ჩაგვრეცხეს, ვერ გვაქციეს მუმიებად! ყველა ღირსეული კაცი და ქალი აქ დგას“

ავტორი ნინო მიქიაშვილი13:06 05.05.2012პოლიტიკური კოალიცია „ქართული ოცნების“ ორგანიზებით გამართულ აქციაზე, სახელწოდებით „ჩვენ ვიწყებთ“, პუშკინის ქუჩიდან თავისუფლების მოედანი და შემდეგ რუსთაველის გამზირი, ოპერის კუთხემდე (ყოფილ „ციცინათელასთან“) ხალხით...მეუფე იაკობი: “ჩვენი ეკლესიის შვილები ამ აღვირახსნილობის ქადაგებას არ შევურიგდებით“ [video]

ავტორი ნინო მიქიაშვილი17:08 28.05.2012ყოვლადწმიდა სამების საპატრიარქო ტაძარში, 27 მაისს, წირვის დასრულების შემდეგ, იქ შეკრებილ მრევლს გარდაბნისა და მარტყოფის ეპისკოპოსმა, მეუფე იაკობმა ქადაგებით მიმართა, რომელშიც ის გამოეხმაურა თბილისში ე.წ. გეიაღლუმის...მომაწოდეს ინფორმაცია, რომ მე, ირმა ინაშვილს, შესაძლოა, დამეჯახოს ნასვამ მდგომაროობაში მყოფი პირის ავტომანქანა

17:00 30.05.2012მედია-კავშირ „ობიექტივის“ საგანგებო განცხადებაგვსურს საჯაროდ განვაცხადოთ, რომ უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში „ობიექტივის“ ხელმძღვანელობა და წამყვანები ხელისუფლების ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან სხვადასხვა ტიპის ზეწოლის ქვეშ ვიმყოფებით.სისტემატური...გვაიძულებენ, რომ ბავშვები ვითომდა ჩვენი ნებართვით გადავიყვანოთ უპატრონო ბავშვთა სახლებში

20:16 01.06.20121 ივნისს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს უფლებადამცველსა და ჟურნალისტს კოტე ინაშვილს ქალთა N5-ე კოლონიიდან პატიმარი დედები დაუკავშირდნენ და მათი ბავშვების გაუსაძლისი მდგომარეობის შესახებ აცნობეს.როგორც ინაშვილმა „ობიექტივის“ პირდაპირ...გარემოვაჭრეებმა ბაქრაძე დააბნიეს – "ვის მისცემთ არჩევნებში ხმას რა მნიშვნელობა აქვს?!" [video]

13:06 06.06.2012ზუგდიდელი გარემოვაჭრეები, რომლებიც უკვე რამდენიმე დღეა გუბერნიის შენობის წინ საპროტესტო აქციებს მართავენ, სამეგრელოში ვიზიტად მყოფ პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს შეხვდნენ.შეხვედრა დაუგეგმავი იყო და ბაქრაძეს გარემოვაჭრეების პრობლემებისთვის...გარემოვაჭრეებმა საპროტესტო მსვლელობა შეწყვიტეს და ზუგდიდში დაბრუნდნენ [Video]

17:06 08.06.2012გარემოვაჭრეებმა თბილისისკენ საპროტესტო მსვლელობა ჯანმრთელობის გაუარესების მიზეზით შეწყვიტეს და ზუგდიდში დაბრუნდნენ. სამდღიანი მსვლელობის შემდეგ 7 გარემოვაჭრე საზოგადოებრივი მოძრაობა „დაიცავი საქართველოს“ წევრმა კახა მიქაიამ რამდენიმე...გორთან ახლოს „მაესტროს“ ჟურნალისტის, ია თინიკაშვილის მანქანას ესროლეს

11:55 09.06.2012დაუდგენელმა პირებმა „მაესტროს“ ჟურნალისტის, ია თინიკაშვილის მანქანას ცეცხლი სოფელ ბერბუკთან გაუხსნეს. ჟურნალისტი სოფელ ახრისიდან გორის მიმართულებით ბრუნდებოდა, როცა მის მანქანას ტყვიები მოხვდა და მინები ჩაიმსხვრა.ია თინიკაშვილი ახრისში...ოზურგეთის აქციაზე მიმავალ სენაკელებს ხელისუფლება ძალადობით დაუპირისპირდა [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა, სენაკი13:06 20.06.2012კოალიცია „ქართული ოცნების“ მიერ ოზურგეთში დაგეგმილ აქციაზე სენაკელი მხარდამჭერები ვერ მოხვდნენ. 17 ივნისს, სამეგრელოდან გურიაში ვერც კოალიციის სენაკის ოფისის წევრები გადავიდნენ. მათი ნაამბობიდან ირკვევა, რომ...

სააკაშვილის ცრუ დემოკრატია და მართვის საბჭოური სისტემა

ავტორი მარიამ თოდაძე15:21 12.03.2012როდესაც ქვეყნის მართვის ავტოკრატიულ სტილზე ვსაუბრობთ და სააკაშვილის ცრუ დემოკრატიაზეც დავამატებთ ხოლმე ორიოდე სიტყვას, რჩება შთაბეჭდილება, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის მაინც არ არის გასაგები, რომ დემოკრატია ხალხის...ზუგდიდში, რამდენიმე მისამართზე, სამხედრო ფორმიანი ადამიანები მალულად ბინადრობენ [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა17:06 21.03.2012Presage.tv კიდევ ერთ ვიდეო მასალას გთავაზობთ, რომელიც ზუგდიდში რუსთაველის ქუჩაზე, ერთ-ერთ სახლშია გადაღებული. აღნიშნულ მისამართზე სამხედრო პირების საეჭვო გადაადგილების შესახებ ინფორმაცია ზუგდიდელებმა მოგვაწოდეს. ჩვენ...ილია ჩაჩიბაია: „გასაიდუმლოებული სამხედრო შტაბები სამეგრელოს თითქმის ყველა სოფელშია განთავასებული“

14:57 25.03.2012„ობიექტივის“ წამყვანისა და ჟურნალ "ღია ბოქლომის" მთავარი რედაქტორის ილია ჩაჩიბაიას განცხადებით, ხელისუფლებამ სამეგრელოში ჩამოყალიბებულ უკანანო შეირაღებულ ფორმირებებში მეთერთმეტე კლასელი მოსწავლეებიც ჩართო.როგორც „ობიექტივის“ პირდაპირ...წალენჯიხის ბავშვთა სახლში უსაფრთხოების პირობების დარღვევა უბედური შემთხვევის მიზეზი გახდა

15:36 27.04.2012წალენჯიხის ბავშვთა სახლში უსაფრთხოების პირობების დარღვევა უბედური შემთხვევის მიზეზი გახდა; ერთ-ერთმა აღსაზრდელმა სხეულის სერიოზული დაზიანება მიიღო – ეზოში უყურადღებოდ დატოვებული ნაჯახით მარცხენა ხელის არათითის I და II ფალანგი მოიჭრა....გოდერძი ჩოხელის ოჯახი საქართველოს დატოვებას ფიქრობს [video]

ავტორი მანანა ნოზაძე20:00 30.04.2012გოდერძი ჩოხელის ოჯახი საზღვარგარეთ წასვლას არ გამორიცხავს. ამის შესახებ ცნობილი მწერლის, რეჟისორისა და სცენარისტის მეუღლემ ნინო მელაშვილმა-ჩოხელმა Presage.tv-სთან საუბარში განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს დატოვება...„ნაციონალური“ უფასო სასადილო ხობში ისევ გამოჩნდა [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა22:38 02.05.2012„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა-უფასო სასადილო მზრუნველობ ამოკლებულთათვის“ -2005 წლიდან ასეთი წარწერა ქვეყნის მასშტაბით თითქმის ყველა ქალაქის იმ ობიექტებს ამშვენებდა, სადაც მმართველმა პარტიამ „საქველმოქმედო“ პროექტის განხორციელება...


დღეს, კიდევ ერთი მსჯავრდებული თენგიზ ბელქანია გარდაიცვალა

18:04 04.04.2012 სასჯელაღ სრულების # 18 სამკურნალო დაწესებულებაში კიდევ ერთი მსჯავრდებული, თენგიზ ბელქანია გარდაიცვალა, რომელიც სასჯელს ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენა-შენახვისთვის იხდიდა.პატიმრის ადვოკატის, მათე ხარჭამაძის განცხადებით, ბელქანიას 8 წელი...„სააკაშვილის საქართველო მხოლოდ ცენტრალური მაგისტრალის გასწვრივ ვითარდება“ [video]

18:08 07.04.2012ირაკლი ალასანია სამეგრელოში შეხვედრებს განაგრძობს. დღეს, კოალიცია „ქართული ოცნების“ ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ალასანია ჩხოროწყუს რაიონის სოფელ კირცხის მოსახლეობას შეხვდა.ირაკლი ალსანიას განცხადებით, ეს სოფელი პრაქტიკულად საძოვრების გარეშეა...ველოტრასას დადიანების ბაღი ეწირება [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა12:11 09.05.2012ველომანიამ იმერეთიდან სამეგრელოშიც ჩამოაღწია. ქუთაისის შემდეგ ზუგდიდიც გაველოტრასდება და მიხეილ სააკაშვილის ცნობილ ფრაზებს: „ველოსიპედი ევროპული და ამავდროულად, ჯანსაღი ცხოვრების წესის მნიშვნელოვანი და განუყოფელი ნაწილია“,...ლაზიკაში იუსტიციის სახლის მშენებლობა დაიწყო [video]

ავტორი თამარ ზანთარაია14:06 09.05.2012სოფელ ანაკლიის „პატრიოტთა ბანაკის“ სიახლოვეს, ახალი ქალაქის ლაზიკის ტერიტორიაზე იუსტიციის სახლის მშენებლობა დაიწყო. ლაზიკამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის ნაწილი ეკალბარდებისგან უკვე გაკაფულია. ახალქალაქის დანარჩენი...