თამაზ დიასამიძე თაღლით და ხელისუფლების უკანონოდ მიმთვისებელ “ნაციონალებზე“

ავტორი ნინო მიქიაშვილი
23:06 03.01.2012
პარლამენტარი თამაზ დიასამიძე “ნაცმოძრაობას“ პოლიტიკურ თაღლითობაში, ხელისუფლების უკანონოდ მითვისებაში ბრალს სდებს და ვითარების გამოსასწორებლად კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანას ითხოვს.


იმაზე, თუ რატომ არიან თაღლითები მმართველი პარტიის წევრები და როგორი ფორმითაა შესაძლებელი ვითარების გამოსწორება, თამაზ დიასამიძესთან ჩაწერილი ინტერვიუდან შეიტყობთ. ცნობილია, რომ დიასამიძე საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების რამდენიმე თვით ადრე ჩატარებას ითხოვს.

რა გაძლევთ იმის თქმის საფუძველს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები 2012 წლის ოქტომბრის ნაცვლად უნდა ჩატარდეს მაისში, ხოლო საპრეზიდენტო 2013 წლის ოქტომბრის ნაცვლად ამავე წლის იანვარში?

თამაზ დიასამიძე: რადგან ამ საკითხის გახმაურებამ გარკვეული ვნებთაღელვა გამოიწვია, გთხოვთ, მომცეთ იმის საშუალება, რომ თქვენი მედიასაშუალებით მკითხველს დეტალურად ავუხსნა საქმის ვითარება. კონსტიტუციაში შექმნილია მისი ფუძემდებლური პრინციპებისა საწინააღმდეგო, პლებისციტის შედეგების უგულვებელმყოფელი, ფართო საზოგადოების აბუჩად ამგდები და კურიოზული ვითარება. კერძოდ:

1.2008 წლის მაის–ივნისში არჩეული და უფლებამოსილებაცნობილი პარლამენტი, რომელიც კონსტიტუციის 49–ე მუხლით აირჩევა ოთხი წლის ვადით, მორიგ არჩევნებს უნდა ატარებდეს თავისი უფლებამოსილების ვადის ამოწურვის კალენდარული (2012) წლის მაისში, მაგრამ კონსტიტუციაში დევს მოგვიანებით გაჩენილი მეორე, ასევე, იმპერატიული ნორმა (50–ე მუხლი), რომელიც პარლამენტის მორიგი არჩევნების ვადად უკანონოდ ადგენს მისი უფლებამოსილების ამოწურვის კალენდარული წლის ოქტომბერს, რაც პარლამენტს უკანონოდ, ექვსი თვით უხანგრძლივებს თავისი უფლებამოსილების ვადას;

2.2008 წლის იანვარში არჩეული და უფლებამოსილებაცნობილი პრეზიდენტი, რომელიც კონსტიტუციის 70–ე მუხლის პირველი პუნქტით აირჩევა ხუთი წლის ვადით, მორიგ არჩევნებს უნდა ატარებდეს თავისი უფლებამოსილების ვადის ამოწურვის კალენდარული წლის (2013 წლის) იანვარში. მაგრამ ამ შემთხვევაშიც კონსტიტუციაში დევს მოგვიანებით გაჩენილი მეორე, ასევე, იმპერატიული ნორმა (70–ე მუხლი), რომელიც პრეზიდენტის მორიგი არჩევნების ვადად უკანონოდ ადგენს მისი უფლებამოსილების ამოწურვის კალენდარული წლის ოქტომბერს, რაც პრეზიდენტს უკანონოდ, ათი თვით უხანგრძლივებს უფლებამოსილების ვადას;

კონსტიტუცია (50-ე მუხლის მე-3 პუნქტი) მხოლოდ ერთადერთ შემთხვევაში უშვებს პარლამენტის მოახლოებული არჩევნების თარიღის წინ გადაწევას და შესაბამისად, პარლამენტის უფლებამოსილების ვადის გაზრდას და ისიც, მაქსიმუმ 60 დღით; ესეც იმ შემთხვევაში, თუ კარსმომდგარი არჩევნები ემთხვევა საგანგებო ან საომარ მდგომარეობას.

ცვლილება მოჩვენებითად ამკვიდრებს პარლამენტისა და პრეზიდენტის მორიგი არჩევნების მუდმივად შემოდგომაზე ჩატარების სამართლებრივ ტრადიციას. ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციით კონგრესისა და პრეზიდენტის არჩევნები შემოდგომაზე ტარდება, ვინაიდან არც კონგრესი დაითხოვება და არც პრეზიდენტის ვადამდელი არჩევნები ტარდება (პრეზიდენტს, ხელახლა აურჩევლად, ვიცე-პრეზიდენტი ცვლის). საქართველოს კონსტიტუცია ამის გარანტიას საფუძველშივე არ იძლევა – ამ ორგანოების კონსტიტუციით დაშვებულ ვადამდელ არჩევნებს პირველი შემთხვევისთანავე სრულიად უბრალოდ შეუძლია დამკვიდრებული თუ სავარაუდოდ დასამკვიდრებელი ამ ტრადიციის დარღვევა და ახლად შემოღებული კონსტიტუციური ნორმების არარად ქცევაც.

პარლამენტისა და პრეზიდენტის არჩევნები, როგორც მომეტებული ინტერესის მქონე, მგრძნობიარე საკითხი, კონსტიტუციაში ამდენხანს არსებულ უკანონობას (თანდართული ორაზროვნებით) ვერ ჰგუობს და გაურკვეველ მოლოდინს, დაძაბულობას აჩენს. ამის გამო ხალხი, საარჩევნო-პოლიტიკური სუბიექტები ვერ ახერხებენ არჩევნების მიმართ დროულად, სწორი დამოკიდებულებისა და სტრატეგიის განსაზღვრას. მათ ვერაფრით გაურკვევიათ რომელია ამ ორგანოების არჩევნებისა და უფლებამოსილებათა ნამდვილი ვადები; რომელია მოახლოებული არჩევნები – მორიგი თუ ვადამდელი?

რა პოლიტიკური და სამართლებრივი შედეგი შეიძლება მოჰყვეს ამგვარ რეალობას?

-ორივე ნორმა თვითნებურად, უფლებამოსილების გადამეტებითაა მიღებული და კვალიფიცირდება, როგორც ხელისუფლების მითვისების, უკანონოდ მოპოვების (მუხლი მე–5) მცდელობა. ნორმები რახანია “დაბინავებულია“ კონსტიტუციაში და მომართულია სამომავლოდ ასამოქმედებლად. ერთი ამოქმედებას იწყებს 2012 წლის ივნისის დასაწყისში, როცა ამოიწურება პარლამენტის კანონიერი კონსტიტუციური უფლებამოსილების ვადა, გადაიკვეთება მისი სადემარკაციო ხაზი და დაიწყება ძალაუფლების მიტაცება, რაც იმპიჩმენტის საკითხია. მეორე ნორმის მოქმედების სადემარკაციო ნიშნულია 2013 წლის იანვარი, მისგან გამომდინარე ანალოგიური შედეგებით.

როგორ გაჩნდა ეს ნორმები კონსტიტუციაში?

-ეს ყველაფერი დაიწყო 2006 წლის 27 დეკემბრის კონსტიტუციური კანონით, რომლის საფუძველზეც კონსტიტუციაში ერთდროულად შევიდა ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული შემდეგი ორი ნორმა:

ა)1041-ე მუხლის მე-3 პუნქტით დადგინდა, რომ პრეზიდენტისა და პარლამენტის მომდევნო არჩევნები უნდა ჩატარებულიყო ერთდროულად – 2008 წლის ოქტომბერ-დეკემბერში. ამ გადაწყვეტილებით 2004 წლის მარტში არჩეული და აპრილში უფლებამოსილებაცნობილი პარლამენტი თავისი უფლებამოსილების ვადას თვითნებურად იხანგრძლივებდა 7-9 თვით.

ბ)50-ე მუხლის მე-21 პუნქტისა და 70-ე მუხლის მე-9 პუნქტით შემოღებული ნორმებით დადგინდა, რომ 2008 წლის შემდგომ პარლამენტისა და პრეზიდენტის ყოველი მორიგი არჩევნები ჩატარდებოდა მათი უფლებამოსილებათა ვადების ამოწურვის კალენდარული წლის ოქტომბერში; ეს კი ზედა პუქტში აღნიშნული ნორმის 2008 წლის შემოდგომაზე ამოქმედების შემთხვევაში ნიშნავდა, რომ პარლამენტის მორიგი არჩევნები უნდა ჩატარებულიყო 2012 წლის ოქტომბერში, ხოლო პრეზიდენტისა – 2013 წლის ოქტომბერში.

როგორც ცნობილია, მაშინ საზოგადოება კატეგორიულად არ დაეთანხმა პარლამენტის არჩევნებისა და უფლებამოსილების ვადის უმართებულოდ გახანგრძლივებას და სამართლიანად მოითხოვა მისი კანონიერ ვადაში გადმოტანა, რასაც მოჰყვა 2007 წლის ნოემბრის უმძიმესი პოლიტიკური კრიზისი, 2008 წლის 5 იანვრისთვის ერთდროულად დანიშნული პრეზიდენტის ვადამდელი არჩევნები და პლებისციტი. შედეგად, პრეზიდენტი არჩეულად გამოცხადდა ახალი, 5 წლის უფლებამოსილების ვადით, პლებისციტით კი ხალხმა დაადგინა არჩევნების ჩატარების კანონიერი ვადა – გაზაფხული.

ამის შემდეგ საქმე რთულად წარიმართა. მისი სერიოზული წარმატება იყო ის, რომ არსებითად ჩაიშალა 2006 წლის 27 დეკემბრის პოლიტიკური განზრახულობა და მოულოდნელად დადგინდა პრეზიდენტისა და პარლამენტის არჩევნების ახალი ვადები, რასაც კონსტიტუციაში უნდა შეეცვალა ზემოაღნიშნული, უკვე მოძველებული სამი ნორმა (1041-ე მუხლის მე-3 პუნქტი, 50-ე მუხლის მე-21 პუნქტი და 70-ე მუხლის მე-9 პუნქტი).

მაგრამ, არჩევნების დროულად ჩატარებაზე აპელირებით, პარლამენტმა 2008 წლის 11 მარტს შეცვალა მხოლოდ ერთი – კონსტიტუციის 1041-ე მუხლის მე-3 პუნქტის ნორმა და პარლამენტის 2008 წლის არჩევნების ვადად დაადგინა მაისი, რაც ნიშნავდა, რომ კანონიერ კონსტიტუციური ჩარჩოში ექცეოდა პარლამენტის სადავო უფლებამოსილების ვადაც.

მოახლოებულ საარჩევნო კამპანიაზე კონცენტრირებულ ოპოზიციურ საზოგადოებრივ–პოლიტიკური ძალებს კი იმხანად სათანადო ძალისხმევა არ მიუმართავთ კონსტიტუციაში დანარჩენი ორი ნორმის შეცვლისათვის. ეს საქმე ახალი მოწვევის პარლამენტს მიენდო.

ოპოზიციამ ქვეყანაში კი შექმნა პოლიტიკური კრიზისი, მაგრამ მოუმზადებლობის გამო მისი ნაყოფით ვერ ისარგებლა. მას თავს მოახვიეს პრეზიდენტის ვადამდელი არჩევნები, რომელსაც იგი არ ითხოვდა, რისთვისაც, ხალხის ფართო მხარდაჭერის მიუხედავად, ბევრი თვალსაზრისით მოუმზადებელი იყო და ის ვერ მოიგო. ოპოზიცია სასტიკად დამარცხდა პარლამენტის ახალ არჩევნებშიც და 2008 წლის 21 მაისის მოწვევის პარლამენტში 3/4–ის უმრავლესობით “ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ მოვიდა.

მათ კონსტიტუციაში დღემდე 10 ცვლილება ისე განახორციელეს, რომ სრულიად შეგნებულად უცვლელად დატოვეს (ჩატოვეს) კონსტიტუციის ზემოაღნიშნული 50-ე მუხლის მე-21 პუნქტისა და 70-ე მუხლის მე-9 პუნქტის უკვე რელიქტური ნორმები, რომლებიც ძველებურად ადგენდნენ პარლამენტისა და პრეზიდენტის მორიგი (შესაბამისად, 2012 და 2013 წ.წ.) არჩევნების ოქტომბერში ჩატარებას; შედეგად, 2008 წლის მაისის მოწვევის პარლამენტს უფლებამოსილების ვადა ამჯერადაც წინასწარ ისევ უკანონოდ უგრძელდებოდა ექვსი თვით; უფრო მეტიც, უფლებამოსილების ვადა ათი თვით უგრძელდებოდა უკვე 2008 წლის იანვარში, ახალი ვადით არჩეულ და უფლებამოსილებაცნობილ პრეზიდენტსაც. გარდა ამისა, მათ მოგვიანებით კონსტიტუციაში შეტანილი ცვლილებებით (2010 წლის 15 ოქტომბრის, “კონსტიტუციურ რეფორმად“ ცნობილი, 2010 წლის 15 დეკემბრისა და 2011 წლის 27 დეკემბრის კონსტიტუციური კანონები) უწინდებურად დააკონკრეტეს ამ ორგანოების არჩევის უკანონო ვადები.

როგორი პოზიცია ჰქონდათ ამ დროს ოპოზიციურ საპარლამენტო ფრაქციებს, სხვადასხვა არასაპარლამენტო პოლიტიკურ პარტიებს?

-მიუხედავად იმისა, რომ ამ ცვლილებებს “ნაციონალები“ საპარლამენტო უმცირესობის დაუხმარებლადაც იღებდნენ, ორივე ფრაქციამ - “ქრისტიან დემოკრატებმა“ და “ძლიერმა საქართველომ“ ზემოაღნიშნულ გადაწყვეტილებებს შესაშური ერთგულებით მხარი დაუჭირა.

რაც შეეხება ოპოზიციურად განწყობილ გარესაპარლამენტო საზოგადოებრივ–პოლიტიკურ ძალებს - მათმა უმრავლესობამ ამ საკითხზე ჯეროვანი რეაგირება ვერ მოახდინა, რამაც ფართო საზოგადოებაში სკეპსიზი გააჩინა. სტალინიზმის სენტენცია გაცოცხლდა გაცოცხლდა - არ არის კაცი, არ არის პრობლემა, რაც ახლებურად ნიშნავს - არ არის საზოგადოება, არ არის პრობლემა.

ზემოთქმულიდან გამომდინარე მოხდა ისე, რომ ამ მოწვევის პარლამენტმა ხსენებულ საკითხზე თავისი წინამორბედის ანტიკონსტიუციური კანონშემოქმედება არხეინად გააგრძელა, იგი გააღრმავა და პარლამენტს გარდა, ამჯერად პრეზიდენტსაც უკანონოდ გაუგრძელა კონსტიტუციური უფლებამოსილების ვადა. “ნაციონალებმა“ კონსტიტუციისა და ხალხის ნების საწინააღმდეგოდ, წინასწარ ისე გაიგრძელეს უფლებამოსილებათა (ხელისუფლებაში ყოფნის) ვადები ჯამში თითქმის წელიწადნახევრით (6+10 თვე), რომ საჯაროდ მისი ფორმალური დასაბუთებაც კი არ უცდიათ. “ნაციონალებმა“ სრული რევანში აიღეს და დაუბრუნდნენ 2006 წლის 27 დეკემბრის მდგომარეობას, უკეთესი მონაგრით; კონსტიტუცია კი თავიანთი პარტიის წესდებად აქციეს.

ამაში მხოლოდ “ნაცმოძრაობის“ დანაშაულს ხედავთ?

-ეს არის პოლიტიკური თაღლითობის ქრესტომათიული ნიმუში, კლასიკური კორუფციული გარიგება. გარიგების ინიციატორი იყო პრეზიდენტი, რომელსაც თავისი ანგარიშები ჰქონდა; პარლამენტმა გარიგების გასაფორმებლად ნოტარიუსის როლი შეასრულა და შესაბამისი გასამჯელოც აიღო. პრეზიდენტმა 2008 წლის იანვრის ვადამდელი არჩევნებით თავისი ადრინდელი უფლებამოსილების ვადიდან ერთი წელი დაკარგა. ამ გარიგებით კი ახალი უფლებამოსილების ვადა 10 თვით გაიგრძელა და განცდილი დანაკარგი თითქმის აინაზღაურა.

ამქვეყნად შემთხვევით და თავისით არაფერი ხდება. გარიგების სხვა მონაწილენი და მდუმარე მოწმენი გახდნენ ის ძალები, რომლებიც საპარლამენტო არჩევნების შედეგების მიხედვით იღებენ მეტ–ნაკლებ საბიუჯეტო დაფინანსებას და მას დამატებით 6 თვით იხანგრძლივებენ. მათ შორის ყველაზე მეტ საბიუჯეტო დაფინანსებას იღებენ “ნაციონალები“ (2 მილიონზე მეტი ლარი, თუმცა მათ ხელშია მთელი სახელმწიფო შემოსავლებიც) და “ქრისტიან-დემოკრატები“ (1 მილიონი ლარი).

თუ პარლამენტის არჩევნები მაისში, კანონიერ ვადაში ჩატარდება, ბიუჯეტიდან დაფინანსების მიმღები პარტიები 6 თვის დაფინანსებას კარგავენ და ხელისუფლებას 6 თვით ადრე ეთხოვებიან. ახალი არჩევნების შედეგად პარლამენტში ხელახლა მოხვედრისა და ისევ დაფინანსების მიღების იმედი პარტიათა უმრავლესობას არ აქვს. ასევეა საქმე პარლამენტის წევრებთან დაკავშირებითაც. მათაც ხომ ექვსი თვით გაიგრძელეს თავიანთი მაღალი საზოგადოებრივი მდგომარეობა და სადეპუტატო გასამჯელოს სახით მისაღები შემოსავალი, რომელიც ბევრი მათგანისათვის მნიშვნელოვანი შემოსავლის წყაროა?! მაისში არჩევნების ჩატარების შემთხვევაში მათი დიდი უმრავლესობა პარლამენტში უბრალოდ ვერ მოხვდება. ამდენად, აქ მოტივაცია წმინდა მერკანტელურია. თუმცა ეს “ნაციონალი“ დეპუტატების ქვემოდან ინიციატივა არ ყოფილა, ასე გადაწყიტეს ზემოთ და აღასრულებინეს.

როგორ შეიძლება აღდგეს კონსტიტუციური კანონიერება?

-კონსტიტუციაში სათანადო ცვლილების გზით ორივე, პარლამენტისა და პრეზიდენტის მორიგი არჩევნების ახლანდელი ვადები ერთადაა გადმოსატანი კანონიერ კონსტიტუციურ ვადებში. ეს ერთდროულად უნდა გაკეთდეს, მათი განცალკევება დაუშვებელია; მათ კანონის საფუძველზე ერთდროულად უნდა თქვან უარი თავიანთ უფლებამოსილებათა ვადების უკანონოდ გაგრძელებაზე.

საამისოდ პარლამენტში კონსტიტუციური კანონპროექტის ინიცირების უფლებამოსილება აქვს პრეზიდენტს და “ნაციონალური მოძრაობის“ საპარლამენტო უმრავლესობას, ანუ იმ სუბიექტებს, რომელთა ინიციატივით და მხარდაჭერით შევიდა კონსტიტუციაში ეს უკანონო ნორმები. ამიტომ, ამ შემთხვევაში, მათი კეთილი ნების გარეშე, კონსტიტუციური კანონიერება არ აღდგება.

ამ საკითხის საკონსტიტუციო სასამართლოში განსახილველად შეტანის გარკვეული უფლებამოსილება აქვს სახალხო დამცველსაც. განვლილი და ძვირადღირებული გზაა ამ საკითხზე საერთო-სახალხო გამოკითხვა (პლებისციტი), რაც უკვე შემდგარია და მხოლოდ გადაწყვეტილებაა სრულად აღსასრულებელი.

არის, აგრეთვე, 200 000 ამომრჩევლის მიერ პარლამენტში შესაბამისი კონსტიტუციური კანონპროექტის ინიცირების გზა, რაც გრძელი, დამქანცველი და გამოსაყენებელია, სულ ბოლოს, როცა ამ მხრივ ყველა შესაძლებლობა ამოიწურება. ამ შემთხვევაში პარლამენტი ვერ გაექცევა ხალხის ინიცირებული კონსტიტუციური კანონპროექტების განხილვასა და კანონიერი გადაწყვეტილების მიღებას.

რა გიპასუხათ სახალხო დამცველმა თქვენს მიმართვაზე, ამ საკითხთან დაკავშირებით?

-სახალხო დამცველს წერილით 2011 წლის 1 დეკემბერს მივმართე და ვთხოვე, ეფიქრა საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელის შეეტანაზე, არჩევნების მომწესრიგებელი ნორმებისა და ამ ნორმების საფუძველზე ჩასატარებელი არჩევნების კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით. ჯერჯერობით პასუხი არ მიმიღია.

რა შედეგით დასრულდა პარლამენტის სხდომაზე ამ საკითხის გატანა?

-პარლამენტმა მოკავშირე პარტიების “ფართო შეთანხმების“ საფუძველზე, 16 ნოემბრიდან ინიცირებული, ორი კონსტიტუციური კანონი მიიღო, რომელიც ისევ ადგენს პრეზიდენტის არჩევნების უკანონო ვადას (2013 წლის ოქტომბერს), მაგრამ კანონში პარლამენტის არჩევნების უკანონო ვადად 2012 წლის ოქტომბერი რატომღაც აღარ მიეთითება და იფარგლება მხოლოდ 2012 წლის მითითებით. პარლამენტში ამ საკითხის განხილვისას ამ უცნაურობაზე ასეთი პასუხი მივიღე: “თუ გინდათ შევცვლითო“, თუმცა უცვლელად დატოვეს. საპარლამენტო უმრავლესობისა და პრეზიდენტისგან მოვითხოვე, პარლამენტისა და პრეზიდენტის არჩევნებისა და უფლებამოსილებათა უკანონო ვადების გასწორება. საპასუხოდ საჯაროდ განაცხადეს, რომ არჩევნებს “დათქმულ“ ოქტომბერში ჩაატარებენ; კონსტიტუციაში არსებული ეს ნორმები კი წინა მოწვევის პარლამენტმა შეიტანა და ჩვენი რა ბრალიაო?! მოკლედ, საკითხი კიდევ უფრო გააბუნდოვანეს და საზოგადოების ნერვებზე ათამაშდნენ.

ცხადია, ფრიად ღიმილის მომგვრელია თუ “ნაციონალები“ აპირებენ პარლამენტის ე. წ. ვადამდელი არჩევნების გაზაფხულზე დანიშვნასა და ამისთვის თავიანთი სრული კონტროლის ქვეშ მყოფი, მაგრამ მომენტში უცნაურად “გაურჩებული“ პარლამენტის დათხოვნის ინსცენირებას. ასეთ შემთხვევაში, წესით არჩევნები უნდა ჩატარდეს დათხოვნიდან 60 დღეში. მოულოდნელობის ამ ეფექტმა, მათი აზრით, “ნაციონალებს“ დიდი უპირატესობას უნდა მისცეს მრისხანე “ქართულ ოცნებასთან“. სინამდვილეში პარლამენტის ე. წ. “ვადამდელი არჩევნების“ განაზრახი, ეს პარლამენტის მორიგი არჩევნების კანონიერი ვადაა, რომელიც განუყოფელია პრეზიდენტის არჩევნების მორიგ, კანონიერ ვადაში – 2013 წლის იანვარში ჩატარებასთან. ამდენად, პარლამენტის გაზაფხულზე ჩატარების სანაცვლოდ პრეზიდენტმა ხელი უნდა აიღოს თავისი კანონიერი უფლებამოსილების გარეთ მოპარულ 10 თვეზეც და იმავდროულად თავისი არჩევნებიც კანონიერ ვადაში ჩაატაროს. ეს კი ნიშნავს, რომ “ნაციონალების“ უკანასკნელი "მოჰიკანი" დიდ ხელისუფლებას, სულ რაღაც ერთი წლის შემდეგ, 2013 წლის იანვარში დატოვებს.

თქვენთვის ცნობილია თუ არა კონსტიტუციონალისტების, სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების პოზიცია, ამ საკითხთან დაკავშირებით?

-ამაზე არავინ დაობს. თუმცა, ამას არავითარი განსაკუთრებული ავტორიტეტი არ სჭირდება, ეს ანბანური ჭეშმარიტებაა. ამ საკითხზე 26 დეკემბერს წერილით მივმართე საქართველოს პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარესა და “ნაციონალური მოძრაობის“ უმრავლესობის ლიდერს; მოვუწოდე დროულად მიიღონ პოლიტიკურად და მორალურად გამართლებული გადაწყვეტილებები, ხელისუფლების ამ ორივე ორგანოს არჩევნების კანონიერ კონსტიტუციურ ვადებში გადმოსატანად. ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები.

"ობიექტივი"
რედაქტორის რჩევით
 
 
 

ეკა ბესელია: ილია ჩაჩიბაიამ სამეგრელოში ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გააკეთა – პროცესი დაიძრა [video]

ავტორი obieqtivi.net15:20 22.05.2012მედია-კავშირ „ობიექტივის“ პირდაპირ ეთერში, ჟურნალისტ ილია ჩაჩიბაიას საავტორო გადაცემაში, პოლიტიკური კოალიცია „ქართული ოცნების“ ერთ-ერთმა ლიდერმა ეკა ბესელიამ სამოქალაქო სოლიდარობის აუცულებლობაზე ისაუბრა.ბესელიამ გადაცემის...ბრალდებულ სერგო ჩაჩიბაიას სასამართლო პროცესზე გულის შეტევა დაემართა

17:06 09.04.2012პატიმრობაში მყოფი „თავისუფალი დემოკრატერბის“ წევრის, სერგო ჩაჩიბაიას სასამართლო პროცესი ბრალდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო გადაიდო. როგორც ჩაჩიბაიას ადვოკატმა შალვა შავგულიძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, ბრალდებულს...


რეპორტაჟი ჩაშლილი გეიაღლუმიდან [video]

ავტორი ნინო მიქიაშვილი16:47 17.05.2012თბილისის 51-ე საჯარო სკოლასთან შეკრება პირველის ნახევარზე დაიწყეს. ტაქსიდან ფერადი დროშებით ხელში ოთხი ახალგაზრდა გადმოვიდა. ბიჭს ყურზე საყურე და ხელში პლაკატი ეჭირა - “მეც გეი ვარ“. ვინ ხართ-მეთქი ვკითხე და ორგანიზაცია...


ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღისადმი მიძღვნილ აქციაზე ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა

17:06 17.05.2012ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ აქციაზე, რომლის მონაწილეები, მათივე თქმით, ”არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანების მიმართ სიძულვილს” აპროტესტებენ, ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. აქციის მონაწილეები...


ირაკლი ალასანიამ საქართველოს მოსახლეობას დამოუკიდებლობის დღე ზუგდიდიდან მიულოცა

13:06 26.05.2012კოალიცია "ქართული ოცნების" ერთ–ერთმა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ საქართველოს მოსახლეობას დამოუკიდებლობის დღე ზუგდიდიდან მიულოცა. "მინდა მთელ საქართველოს მივულოცო დამოუკიდებლობის დღე. 26 მაისი არის სახელმწიფოებრივი ზეიმი", - განაცხადა მან.დღესვე,...53 სკოლის მოსწავლეების „მადლობა ბატონ ტარას შავშიშვილს!“ [video]

18:05 24.05.2012გუშინ, ინტერნეტსივრცეში, კერძოდ სოციალურ ქსელებზე გავრცელდა ვიდეორგოლი, რომელიც თბილისის 53-ე სკოლის მოსწავლეების მიერაა გადაღებული. ვიდეო ერთგვარი პოლიტიკური პერფორმანსია და როგორც საზოგადოების დიდი ნაწილი თვლის ის არსებულ სივრცეში,...ბაჩო ახალაია საცხოვრებლად ზუგდიდში გადადის და 150 000 დოლარად შეფასებულ 6 სახლს ყიდულობს

19:24 22.05.2012"ბაჩო ახალაია, ფაქტობრივად ზუგდიდში გადმოვიდა საცხოვრებლად. ყოველ ღამეს ბაჩო ახალაია ზის რესტორანში - ან "დიარონში" ან "მენძელში" ან "დარიალში", თვრება და მერე იწყებს ოპოზიციის გინებას. შეშინებული მიმტანები ვერ მიდიან ბაჩო ახალაიასთან,...მოსკოვში გენერალი რომან დუმბაძე მოკლეს [video]

მოსკოვში საქართველოს შეიარაღებული ძალების ყოფილი გენერალი, ბათუმის 25-ე ბრიგადის ექსმეთაური რომან დუმბაძე მოკლეს. რუსული მედიის ცნობით, დუმბაძე საკუთარ სახლთან ახლოს, რუბლოვსკაიას გზატკეცილზე, მოტოციკლიდან დაცხრილეს. დამნაშავეები შემთხვევის ადგილიდან...„შავფაროსნებმა“ და სტუდენტებმა ხელისუფლებას ვადა 31 მაისამდე მისცეს

ავტორი ნინო მიქიაშვილი13:06 05.05.2012დავით-გარეჯის დასაცავად გამართულ მსვლელობაში ორი ათასზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. მათ შორის 90% სტუდენტები იყვნენ. ასი ათასიან მსვლელობასაც შეშურდებოდა ის მუხტი, რომლითაც მანიფესტანტებმა გაიარეს გზა ვაკის...„ქართული ოცნების“ ხობის ოფისის ხელმძღვანელზე თავდასხმა განხორციელდა [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა, ხობიდან16:33 20.05.2012კოალიცია „ქართული ოცნების“ ხობის ოფისის ხელმძღვანელს, მამუკა ქარდავას თავს ოთხი უცხო მამაკაცი დაესხა. ინციდენტი სოფელ ნოჯიხევთან წუხელ, ღამის 2 საათისთვის მაშინ მოხდა, როცა ქარდავა ხობის ცენტრში მდებარე კოალიციის...

ნანული ვახანია: მკვლელებო! ნუ ფიქრობთ, რომ შეგრჩებათ, წყეულიმც იყავით!

ავტორი ილია ჩაჩიბაია22:58 30.05.2012საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ადგილობრივი საბჭოს გადაწყვეტილება, პოლიტპატიმარ ვლადიმერ ვახანიასთვის ვადაზე ადრე გათავისუფლებაზე უარის გამოცხადების თაობაზე, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში...ირაკლი ალასანიამ ზუგდიდში მოძრაობის ახალი წარმომადგენელი წარადგინა

15:06 25.05.2012ირაკლი ალასანიამ "ქართული ოცნების" სამეგრელოს ოფისის ახალი ხელმძღვანელი წარადგინა, რეგიონულ ორგანიზაციას მერაბ ქვარაია უხელმძღვენელებს. ამ პოსტზე ის სერგო ჩაჩიბაიას შეცვლის, რომელსაც კვლავ პატიმრობაში იმყოფება.პრესკონფერენციაზე ალასანიამ...„ვერ ჩაგვრეცხეს, ვერ გვაქციეს მუმიებად! ყველა ღირსეული კაცი და ქალი აქ დგას“

ავტორი ნინო მიქიაშვილი13:06 05.05.2012პოლიტიკური კოალიცია „ქართული ოცნების“ ორგანიზებით გამართულ აქციაზე, სახელწოდებით „ჩვენ ვიწყებთ“, პუშკინის ქუჩიდან თავისუფლების მოედანი და შემდეგ რუსთაველის გამზირი, ოპერის კუთხემდე (ყოფილ „ციცინათელასთან“) ხალხით...მეუფე იაკობი: “ჩვენი ეკლესიის შვილები ამ აღვირახსნილობის ქადაგებას არ შევურიგდებით“ [video]

ავტორი ნინო მიქიაშვილი17:08 28.05.2012ყოვლადწმიდა სამების საპატრიარქო ტაძარში, 27 მაისს, წირვის დასრულების შემდეგ, იქ შეკრებილ მრევლს გარდაბნისა და მარტყოფის ეპისკოპოსმა, მეუფე იაკობმა ქადაგებით მიმართა, რომელშიც ის გამოეხმაურა თბილისში ე.წ. გეიაღლუმის...მომაწოდეს ინფორმაცია, რომ მე, ირმა ინაშვილს, შესაძლოა, დამეჯახოს ნასვამ მდგომაროობაში მყოფი პირის ავტომანქანა

17:00 30.05.2012მედია-კავშირ „ობიექტივის“ საგანგებო განცხადებაგვსურს საჯაროდ განვაცხადოთ, რომ უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში „ობიექტივის“ ხელმძღვანელობა და წამყვანები ხელისუფლების ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან სხვადასხვა ტიპის ზეწოლის ქვეშ ვიმყოფებით.სისტემატური...გვაიძულებენ, რომ ბავშვები ვითომდა ჩვენი ნებართვით გადავიყვანოთ უპატრონო ბავშვთა სახლებში

20:16 01.06.20121 ივნისს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს უფლებადამცველსა და ჟურნალისტს კოტე ინაშვილს ქალთა N5-ე კოლონიიდან პატიმარი დედები დაუკავშირდნენ და მათი ბავშვების გაუსაძლისი მდგომარეობის შესახებ აცნობეს.როგორც ინაშვილმა „ობიექტივის“ პირდაპირ...გარემოვაჭრეებმა ბაქრაძე დააბნიეს – "ვის მისცემთ არჩევნებში ხმას რა მნიშვნელობა აქვს?!" [video]

13:06 06.06.2012ზუგდიდელი გარემოვაჭრეები, რომლებიც უკვე რამდენიმე დღეა გუბერნიის შენობის წინ საპროტესტო აქციებს მართავენ, სამეგრელოში ვიზიტად მყოფ პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს შეხვდნენ.შეხვედრა დაუგეგმავი იყო და ბაქრაძეს გარემოვაჭრეების პრობლემებისთვის...გარემოვაჭრეებმა საპროტესტო მსვლელობა შეწყვიტეს და ზუგდიდში დაბრუნდნენ [Video]

17:06 08.06.2012გარემოვაჭრეებმა თბილისისკენ საპროტესტო მსვლელობა ჯანმრთელობის გაუარესების მიზეზით შეწყვიტეს და ზუგდიდში დაბრუნდნენ. სამდღიანი მსვლელობის შემდეგ 7 გარემოვაჭრე საზოგადოებრივი მოძრაობა „დაიცავი საქართველოს“ წევრმა კახა მიქაიამ რამდენიმე...გორთან ახლოს „მაესტროს“ ჟურნალისტის, ია თინიკაშვილის მანქანას ესროლეს

11:55 09.06.2012დაუდგენელმა პირებმა „მაესტროს“ ჟურნალისტის, ია თინიკაშვილის მანქანას ცეცხლი სოფელ ბერბუკთან გაუხსნეს. ჟურნალისტი სოფელ ახრისიდან გორის მიმართულებით ბრუნდებოდა, როცა მის მანქანას ტყვიები მოხვდა და მინები ჩაიმსხვრა.ია თინიკაშვილი ახრისში...ოზურგეთის აქციაზე მიმავალ სენაკელებს ხელისუფლება ძალადობით დაუპირისპირდა [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა, სენაკი13:06 20.06.2012კოალიცია „ქართული ოცნების“ მიერ ოზურგეთში დაგეგმილ აქციაზე სენაკელი მხარდამჭერები ვერ მოხვდნენ. 17 ივნისს, სამეგრელოდან გურიაში ვერც კოალიციის სენაკის ოფისის წევრები გადავიდნენ. მათი ნაამბობიდან ირკვევა, რომ...

სააკაშვილის ცრუ დემოკრატია და მართვის საბჭოური სისტემა

ავტორი მარიამ თოდაძე15:21 12.03.2012როდესაც ქვეყნის მართვის ავტოკრატიულ სტილზე ვსაუბრობთ და სააკაშვილის ცრუ დემოკრატიაზეც დავამატებთ ხოლმე ორიოდე სიტყვას, რჩება შთაბეჭდილება, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის მაინც არ არის გასაგები, რომ დემოკრატია ხალხის...ზუგდიდში, რამდენიმე მისამართზე, სამხედრო ფორმიანი ადამიანები მალულად ბინადრობენ [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა17:06 21.03.2012Presage.tv კიდევ ერთ ვიდეო მასალას გთავაზობთ, რომელიც ზუგდიდში რუსთაველის ქუჩაზე, ერთ-ერთ სახლშია გადაღებული. აღნიშნულ მისამართზე სამხედრო პირების საეჭვო გადაადგილების შესახებ ინფორმაცია ზუგდიდელებმა მოგვაწოდეს. ჩვენ...ილია ჩაჩიბაია: „გასაიდუმლოებული სამხედრო შტაბები სამეგრელოს თითქმის ყველა სოფელშია განთავასებული“

14:57 25.03.2012„ობიექტივის“ წამყვანისა და ჟურნალ "ღია ბოქლომის" მთავარი რედაქტორის ილია ჩაჩიბაიას განცხადებით, ხელისუფლებამ სამეგრელოში ჩამოყალიბებულ უკანანო შეირაღებულ ფორმირებებში მეთერთმეტე კლასელი მოსწავლეებიც ჩართო.როგორც „ობიექტივის“ პირდაპირ...წალენჯიხის ბავშვთა სახლში უსაფრთხოების პირობების დარღვევა უბედური შემთხვევის მიზეზი გახდა

15:36 27.04.2012წალენჯიხის ბავშვთა სახლში უსაფრთხოების პირობების დარღვევა უბედური შემთხვევის მიზეზი გახდა; ერთ-ერთმა აღსაზრდელმა სხეულის სერიოზული დაზიანება მიიღო – ეზოში უყურადღებოდ დატოვებული ნაჯახით მარცხენა ხელის არათითის I და II ფალანგი მოიჭრა....გოდერძი ჩოხელის ოჯახი საქართველოს დატოვებას ფიქრობს [video]

ავტორი მანანა ნოზაძე20:00 30.04.2012გოდერძი ჩოხელის ოჯახი საზღვარგარეთ წასვლას არ გამორიცხავს. ამის შესახებ ცნობილი მწერლის, რეჟისორისა და სცენარისტის მეუღლემ ნინო მელაშვილმა-ჩოხელმა Presage.tv-სთან საუბარში განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს დატოვება...„ნაციონალური“ უფასო სასადილო ხობში ისევ გამოჩნდა [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა22:38 02.05.2012„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა-უფასო სასადილო მზრუნველობ ამოკლებულთათვის“ -2005 წლიდან ასეთი წარწერა ქვეყნის მასშტაბით თითქმის ყველა ქალაქის იმ ობიექტებს ამშვენებდა, სადაც მმართველმა პარტიამ „საქველმოქმედო“ პროექტის განხორციელება...


დღეს, კიდევ ერთი მსჯავრდებული თენგიზ ბელქანია გარდაიცვალა

18:04 04.04.2012 სასჯელაღ სრულების # 18 სამკურნალო დაწესებულებაში კიდევ ერთი მსჯავრდებული, თენგიზ ბელქანია გარდაიცვალა, რომელიც სასჯელს ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენა-შენახვისთვის იხდიდა.პატიმრის ადვოკატის, მათე ხარჭამაძის განცხადებით, ბელქანიას 8 წელი...„სააკაშვილის საქართველო მხოლოდ ცენტრალური მაგისტრალის გასწვრივ ვითარდება“ [video]

18:08 07.04.2012ირაკლი ალასანია სამეგრელოში შეხვედრებს განაგრძობს. დღეს, კოალიცია „ქართული ოცნების“ ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ალასანია ჩხოროწყუს რაიონის სოფელ კირცხის მოსახლეობას შეხვდა.ირაკლი ალსანიას განცხადებით, ეს სოფელი პრაქტიკულად საძოვრების გარეშეა...ველოტრასას დადიანების ბაღი ეწირება [video]

ავტორი ნანა ფაჟავა12:11 09.05.2012ველომანიამ იმერეთიდან სამეგრელოშიც ჩამოაღწია. ქუთაისის შემდეგ ზუგდიდიც გაველოტრასდება და მიხეილ სააკაშვილის ცნობილ ფრაზებს: „ველოსიპედი ევროპული და ამავდროულად, ჯანსაღი ცხოვრების წესის მნიშვნელოვანი და განუყოფელი ნაწილია“,...ლაზიკაში იუსტიციის სახლის მშენებლობა დაიწყო [video]

ავტორი თამარ ზანთარაია14:06 09.05.2012სოფელ ანაკლიის „პატრიოტთა ბანაკის“ სიახლოვეს, ახალი ქალაქის ლაზიკის ტერიტორიაზე იუსტიციის სახლის მშენებლობა დაიწყო. ლაზიკამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის ნაწილი ეკალბარდებისგან უკვე გაკაფულია. ახალქალაქის დანარჩენი...